Privacy statement Robot Vloerverwarming B.V.

PRIVACY STATEMENT ROBOT VLOERVERWARMING B.V.

Robot Vloerverwarming neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonsgegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement staat welke gegevens wij verwerken en met welk doel. Daarnaast staat omschreven wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen kunt u contact opnemen met privacy@robotclimate.com.

Contactgegevens Robot
Robot Vloerverwarming B.V.
Nieuwland Parc 151
3351 LJ Papendrecht
Mail: privacy@robotclimate.com
Telefoon: +31 (0)78 641 16 19

Robot is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Robot verwerkt
Robot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om u te informeren over onze activiteiten en acties. Hieronder vindt u een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken en waarom.

Welke gegevens Doel Activiteiten Hoe (toestemming) verkregen Bewaartermijn
Mailadres Informeren m.b.t. activiteiten en acties. Digitale nieuwsbrief en actie mails. Verstrekt door betreffende persoon Zo lang als noodzakelijk voor doeleinde
Social media account Informeren m.b.t. activiteiten en acties. Posts op Linkedin, Facebook en twitter. Verstrekt door betreffende persoon Zo lang als noodzakelijk voor doeleinde
User ID, emailadres, NAW + inhoud bericht Informeren en beantwoorden van vragen. Reviews (on- en offline) en

Chats (online).

Verstrekt door betreffende persoon Zo lang als noodzakelijk voor doeleinde
(Bedrijfs)Naam, emailadres, plaats, telefoonnummer, inhoud bericht Informeren en beantwoorden van vragen Online formulieren website. Verstrekt door betreffende persoon Zo lang als noodzakelijk voor doeleinde

Hoe verkrijgt Robot uw persoonsgegevens?
Robot beschikt over uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u die gegevens aan ons heeft versterkt.

Hoe lang bewaart Robot uw persoonsgegevens?
Robot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Robot verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Robot blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Robot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@robotclimate.com.

Hoe Robot uw persoonsgegevens beveiligt
Robot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@robotclimate.com.

Wijzigingen in het Robot Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig het Privacy Statement te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Waar kunt u terecht met vragen en klachten?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Robot uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@robotclimate.com. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Robot uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar privacy@robotclimate.com. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Statement versie 20180523